adj.

ease, convenience, comfort, pleasure;
facility;

adj.

easy, commodious;
voluptuous;
— պաշտօն, volunteer service;
— ցանկութիւն, voluptuousness, concupiscence, lust;

adv.

ըստ —ի, at will, at pleasure, at one's ease;
— եւ համբոյր մտօք, affably, benignly, kindly, condescendingly;
զ— ցանկութեան զհետ անցանել, to give oneself up to pleasures;
ըստ իւրեանց —ի գնալ, to go one's own way, at one's leisure, at one's ease;
to live as one likes, to follow the bent of one's own inclinations.

adj.

ՀԵՇՏ որ եւ ՀԵՇՏԱԼԻ. ἠδύς suavis, jucundus, placidus. (լծ. հյ. հաճ. հաշտ. թ. հազ, ... ). Դիւր. դիւրին եւ հաճոյական. դիւրիչ սրտի. կամակ. ընդունելի. ցանկալի. քաղցր. ամոք. ախորճ. զուարճալի.

Հե՛շտ եւ սիրելի ասի, որպէս այնպիսին բժշկութիւն բուռն կրիցն լինելով, անուանեցաւ քաղցր. (Պղատ. տիմ.։)

Խնդրելի՛ է ո՛չ այն՝ որ հեշտն է, այլ որ ուղիղն է. (Պղատ. օրին. ՟Բ։)

Մի՛ զհեշտն խնդրեսցէ յառաջնորդէն, այլ զօգտակարն եւ զպիտանացու. (Բրս. ճգն.։)

Ոչինչ թուի նմա հեշտ, բայց միայն ընկերին տրտմութիւնն. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 15։)

Ընդէ՞ր ոչ թուի հեշտ իրքն, եւ դիւրին յոյժ։ Հեշտ եւ ցանկալի համարին. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 14. 16։)

Հեշտ եւ կամակ կենակցօք վարելով. (Փիլ. իմաստն.։)

Որոց հեշտ եւ ցանկալի ձայնքն թուէին։ Հեշտ եւ բաղձալի թուեսցին բանքս իմ ի լսելիս մեծամեծաց եւ փոքունց. (Եղիշ. ՟Բ. եւ ՟Ե։)

Ծարաւն հե՛շտ զըմպելին պատրաստէ (այսինքն ախորժելի առնէ). (Բրս. պհ.։)

Հեշտ եւ համբոյր մտօք։ Սիրալիր հեշտ եւ կամակ եւ համբոյր պատգամօք. (Յհ. կթ.։)

Հեշտ է հանգիստ նորա (քուն աղքատին). (Մանդ. ՟Դ։)

Կակուղ եւ հեշտ սանձք. Մարդասէր եւ հեշտ լծոյն։ Հեշտ բանք (պոռնկաց). (Լմբ. սղ. Լմբ. պտրգ. Լմբ. առակ.։)

Խորհեա՛ մի՛ զհեշտս եւ զքաղցրագոյնս,

ՀԵՇՏ ՊԱՇՏՕՆ. Կամաւոր եւ մտադիւր ծառայութիւն.

Գնաց առ տրդատիոս ըստ հեշտ պաշտաման. (Ագաթ.։)

ՀԵՇՏ ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ. ἠδονή voluptas, delectatio, cupiditas. Փափկութիւն, հեշտութիւն. հեշտախտութիւն. վավաշոտութիւն.

Յանիրաւութենէ յարդարութիւն, կամ ի հեշտ ցանկութենէ յողջախոհութիւն. (Անյաղթ ստորոգ.։)

Զհեշտ ցանկութեան զհետ էանց։ Յամենայն հեշտ ցանկութեանց արտաքոյ եկեալք. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Ցանկութիւն ընչից, եւ հեշտ ցանկութիւն, երկոքին սոքա զմարդատեցութիւն կազմեն. (Անյաղթ հց. իմ.։)

Ըստ հեշտ ցանկութեան զյարձակումն առնեն. (Նիւս. կազմ.։)

Կատարել զհեշտ ցանկութիւն պղծալից գործոյն. (Պիտ.։)

s.

ՀԵՇՏ. գ. τὸ ἠδύ quod jucundum est, placitum, commoditas. Դիւրութիւն. հաճութիւն. հաճոյք. քէֆ

Մի՛ զհեշտ քերցն խնդրեսցէ (մայր վանիցն). (Բրս. ճգն.։)

Վասն հեշտի ընթերցողաց։ Ըստ իւրեանց հեշտի գնայցեն. (Նախ. ՟ա. մակ.։ Ոսկ. մ. ՟Ա. 6։) cf. ՀԵՇՏԻՒ, cf. ՀԵՇՏԱՒ, եւ այլն։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամենահեշտ

Դիւրահեշտ

Դիւրահեշտի

Հեշտաբան

Հեշտաբար

Հեշտալի

Հեշտալիր

Հեշտալից

Հեշտալուր

Հեշտախտութիւն, ութեան

Հեշտախօս

Հեշտածին

Հեշտակամ

Հեշտական

Հեշտականութիւն, ութեան

Հեշտակեցութիւն, ութեան

Հեշտանամ, ացայ

Հեշտանք

Հեշտաշունչ

Հեշտապաշտօնեայ, նէից

Voir tout