vn.

to pursue, to run after;
to accompany, to go with, to attend, to compete.

ՀԵՏԱՄՏԵԼ. cf. ՀԵՏԱՄՈՒՏ.

Զորոց զկն հետամուտեալ։ Բէլ զկնի հետամուտեալ հայկայ։ Երթային գային ընդ հետամտելոց թշնամեացն զկնի նոցա. (Փարպ.։ Յհ. կթ.։)

Կամ Երթալ զհետ. ետեւէն երթալ.

Այլ եւս բարեկամք հետամտէին զկնի դագաղացն. (Յհ. կթ.։)

Հետամտելոց մանկանց աւետաձայնէ վասն իջման իւրոյ յաշխարհս. (Համամ առակ.։)