Զհետ վարիլ. հետամուտ լինել. եւ Հետազօտել.

Զղջացան ընդ թոյլ տալն նոցա ելանել. որով հետավարք եղեն. (Լմբ. իմ.։)

Ո՞ հոտոտելեօք քան զշուն ստուգագոյն, զոր ասեն ռընգամբքն որսալ եւ հետավարել։ Զիւրաքանչիւր ուրուք պատճառսն հետավարել եւ քննել. (Փիլ. իմաստն. եւ Փիլ. լին. ՟Գ. 43։)

ՀԵՏԱՎԱՐ ԼԻՆԵԼ. ՀԵՏԱՎԱՐԵԼ ՀԵՏԱՎԱՐԻԼ. որպէս Վարել զայլս ի հետամտել.

Հետավարեալ զասպականեացն հոյլս. (Պիտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հետավարեմ

Հետավար լինիմ

Voir tout