adj.

pursuing hotly.

adj.

Որ զհետ ընթանայ փութով եւ սակաւ.

(Եգիպտացիք՝ իսրայէլի) հետընթացք եղեալ՝ իսպառ կործանեցան. (Լմբ. իմ.։)

Ճեպել է ամենայն պնդութեամբ զհետ ընթանալ ... զերկոսինն ի կիր արկանէ, զյօժարութիւն եւ զպնդութիւն զհետընթացիցն. (Սարգ. ՟բ. պ. ՟Բ. (լինի եւ գոյակ. իբր զհետ ընթանալոյն, կամ ընթացութեան։))