s.

tonsure.

s.

κουρά tonsura. Կտրելն կամ յապաւելն զհերս գլխոյ՝ ի նշանակ կղերիկոսութեան կամ հրաժարելոյ յաշխարհէ, խուզումն հերաց.

Հերակտրութիւն առնել ըստ հերակտրութեան եգիպտացւոցն. (Մաշտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հերակտրութիւն հերակտրութիւնք
accusatif հերակտրութիւն հերակտրութիւնս
génitif հերակտրութեան հերակտրութեանց
locatif հերակտրութեան հերակտրութիւնս
datif հերակտրութեան հերակտրութեանց
ablatif հերակտրութենէ հերակտրութեանց
instrumental հերակտրութեամբ հերակտրութեամբք