np.

Hera.

ՀԵՐԱ կամ ՀԷՐԱՅ. Ἤρα aer, Juno. որ եւ ՀԵՌԱ, ՀԵՌԱՍ, եւ այլն. Բառ յն. ի՛րա որ եւ Այեր. այսինքն օդ, եւ Չաստուածուհի օդոյ.

Հերա զօդ (նշանակէ). (Փիլ. տեսական.։)

Զարամազդ առասպելաբանէ, եւ զհէռա։ Ի ձեռն միջնորդութեան հեռիայ։ Հէրայ որպէս վերատեսուչ գոլով լծակցութեան. զի հէրայ ըստ նոցա օդ է. (Նոննոս.։)

Զարամազդ երկնից ասել արարիչ, եւ զհեռաս օդոյ. (Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Բ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խոհերական

Խոհերանոց

Հերագանգուր

Հերագործ

Հերաթափ

Հերաթափութիւն, ութեան

Հերաթափումն, ման

Հերակլ, լիւ

Հերակլեան

Հերակլէս, լեայ

Հերակղիդէս, դեայ

Հերակղիտոս, տեայ

Հերակտրութիւն, ութեան

Հերաձեւ

Հերաձեւութիւն, ութեան

Հերապանծ

Հերատ

Հերատուկ

Հերարձակ

Հերաւոր, աց

Voir tout