s.

tillage, ploughing, digging, culture, husbandry.

s.

Հերկ. արօրադրութիւն.

Գետինս անօգուտս հերկագործութեան. (Նար. ՟Լ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հերկագործութիւն հերկագործութիւնք
accusatif հերկագործութիւն հերկագործութիւնս
génitif հերկագործութեան հերկագործութեանց
locatif հերկագործութեան հերկագործութիւնս
datif հերկագործութեան հերկագործութեանց
ablatif հերկագործութենէ հերկագործութեանց
instrumental հերկագործութեամբ հերկագործութեամբք