adj.

split, cloven, riven;
cracked;

s.

cleft, split, crevice, rift, fissure.

adj.

(Արմատ Հերձանելոյ լծ. թ. էըրթ, էարըգ ). որպէս Հերձեալ. ճեղքեալ.

Ոչ եթէ արագ եւ հերձ թեւօք շրջի։ Զի ոտս ոչ հերձ իբրեւ զորւոյ ունի. (Վեցօր. ՟Ը։)

s.

Կամ գ. Ճեղքուած. ծերպ.

Ի հերձս վիմաց, ընդ որս գնան ջուրք. (Լմբ. իմ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անդնդահերձ

Գաւազանահերձ

Գետահերձ

Թաթահերձ

Ծովահերձ

Կճղակահերձ, աց

Հեծանահերձ

Հերձաթեւ

Հերձած, ոյ

Հերձակ, աց

Հերձական

Հերձանեմ, ձի

Հերձանող

Հերձանող ատամն

Հերձասէր

Հերձատամն

Հերձատեմ, եցի

Հերձաքար, ի

Հերձեմ, եցի

Հերձի, ձւոյ, ձեաց

Voir tout