vn.

to grow stronger, to become more powerful, to make or render oneself potent, mighty;
to gather strength, to be strengthened.

չ.

ἱσχυρός εἱμι fortis sum κατισχύω, κατακρατέω confortor, praevaleo. Զօրանալ. զգենուլ զզօրութիւն. արիանալ. զօրաւոր գտանիլ. ուժ առնել կամ ունենալ, կտրիճ ըլլալ, ուժովնալ.

Հզօրացաւ ռոբովամ ամս երիս։ Հզօրացաւ եզեկիա, եւ շինեաց զամենայն պարիսպս կործանեալս։ Հզօրացան նոքա ի վերայ ամենայն թագաւորութեանց։ Զի լիցի հզօրացեալ տէրութիւնս մեր Զի էք դուք հզօրացեալ.եւ այլն։

Հզօրանամք ի նմանէ հոգւովն. (Լմբ. սղ.։)

Աստուծոյ անտես առնելով հզօրացաւ նա։ Զհզօրացեալ դիւացն բաժանեսցէ զաւար. (Իգն.։ Աթ. ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես հզօրանամ
դու հզօրանաս
նա հզօրանայ
մեք հզօրանամք
դուք հզօրանայք
նոքա հզօրանան
Imparfait
ես հզօրանայի
դու հզօրանայիր
նա հզօրանայր
մեք հզօրանայաք
դուք հզօրանայիք
նոքա հզօրանային
Aoriste
ես հզօրացայ
դու հզօրացար
նա հզօրացաւ
մեք հզօրացաք
դուք հզօրացայք
նոքա հզօրացան
Subjonctif
Présent
ես հզօրանայցեմ
դու հզօրանայցես
նա հզօրանայցէ
մեք հզօրանայցեմք
դուք հզօրանայցէք
նոքա հզօրանայցեն
Aoriste
ես հզօրացայց
դու հզօրասցիս
նա հզօրասցի
մեք հզօրասցուք
դուք հզօրասջիք
նոքա հզօրասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հզօրանար
դուք մի՛ հզօրանայք
Impératif
դու հզօրացի՛ր
դուք հզօրացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու հզօրասջի՛ր
դուք հզօրասջի՛ք