s.

force, strength, power, might.

s.

ἁνδρεῖον կամ ἀδρόν fortitudo. Զօրեղութիւն. զօրութիւն. քաջութիւն. արիութիւն.

Զի թէ զհզօրութիւնն եւ զյարձակօղն գոլ կորուսցէ առիւծ, եւ ոչ առիւծ եղիցի. (Դիոն. ածայ.։)

Առիւծ ասելով յաղագս հզօրութեան. (Մագ. ՟Ե։)

Պատասխանեաց լի հզօրութեամբ. (Արծր. ՟Գ. 9։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հզօրութիւն հզօրութիւնք
accusatif հզօրութիւն հզօրութիւնս
génitif հզօրութեան հզօրութեանց
locatif հզօրութեան հզօրութիւնս
datif հզօրութեան հզօրութեանց
ablatif հզօրութենէ հզօրութեանց
instrumental հզօրութեամբ հզօրութեամբք