va.

to found, to build, to lay the foundations;
to institute, to establish.

ն.

Հիմն դնել, արկանել. հիմնարկել. հիմնել.

Հիմնադրեալ զչքնաղագեղ զեկեղեցին. (Յհ. կթ.։)

Բարենշան կերպիւ հիմնադրեաց։ Ի քէն հիմնադրեաց զսկիզբն մարդեղութեան. (Նար. խչ. եւ Նար. կուս.։)

Զհակատս անխրամատելի հիմնադրեցի ի վերայ իմանալի վիմիդ. (Ճ. ՟Ա.։)