ՀԻՄՆԱԽԻԼ ԱՌՆԵԼ, ՀԻՄՆԱԽԼԵԼ. Ի հիմանց խլել, խլել զհիմունս.

Հիմնախիլ արարեալ զգեղեցկայարմար աւանս շինից. (Ուռպ.։)

Յահագին փոթորկէ հիմնախլեալ սպառեցան. (Անան. եկեղ։)