va.

cf. Հիւսեմ.

cf. ՀԻՒՍԵՄ, եցի. (գուցէ լիցի եւ հիւսանեմ, սի)

Զգլխոյն հերս հիւսուն. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Տե՛ս զիա՛րդ հիւսու զբանն. յաստուծոյ օգնելոյն, եւ յիւրոց կամաց. (Գէ. ես.։)

Փութացայ հիւսուլ իբրեւ զառասան հոգեւոր, եւ այլն. (Արշ.։)

Եհիւս զհեր գլխոյ իւրոյ. (Յուդթ. ՟Ժ. 3։)

Ոչ հիւսցին գէսք քո. (Եզեկ. ՟Ի՟Դ. 17։)

Հիւսեալս ընդ միմեանս յանկուած վակասին. (Ել. ՟Լ՟Թ. 19։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հիւսումն, ման

Յարահիւսումն, ման

Voir tout