cf. ԽԼՐԴԵՆԻ.

Հլրդենի դիմօք. (Արծր. ՟Բ. 5։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հլրդենի հլրդենիք
accusatif հլրդենի հլրդենիս
génitif հլրդենի հլրդենեաց
locatif հլրդենւոյ հլրդենիս
datif հլրդենւոյ հլրդենեաց
ablatif հլրդենւոյ հլրդենեաց
instrumental հլրդենեաւ հլրդենեաւք