va.

to reduce to obedience or subjection, to subject, to subdue, to subjugate.

cf. ՀՆԱԶԱՆԴԵՄ. տե՛ս (Սղ. ՟Ժ՟Ե. 6։ Դան. ՟Ժ՟Ա. 39։ Հռ. ՟Ը. 20։ ՟Ա. Կոր. ՟Ժ՟Ե. 27. 28։)

Հնազանդեցուցանել զամենայն տիեզերս ընդ ձեռամբ իւրով. (Խոր. ՟Ա. 7։)

Անբռնադատ հնազանդեցուցանես լծոյն քաղցրութեան. (Նար. ՟Խ՟Թ։)

Քսենոկրատէս հնազանդեցուցեալ էր զախտս (այսինքն զկիրս) անսալ բանին. (Նոննոս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես հնազանդեցուցանեմ
դու հնազանդեցուցանես
նա հնազանդեցուցանէ
մեք հնազանդեցուցանեմք
դուք հնազանդեցուցանէք
նոքա հնազանդեցուցանեն
Imparfait
ես հնազանդեցուցանեի
դու հնազանդեցուցանեիր
նա հնազանդեցուցանէր
մեք հնազանդեցուցանեաք
դուք հնազանդեցուցանեիք
նոքա հնազանդեցուցանեին
Aoriste
ես հնազանդեցուցի
դու հնազանդեցուցեր
նա հնազանդեցոյց
մեք հնազանդեցուցաք
դուք հնազանդեցուցէք
նոքա հնազանդեցուցին
Subjonctif
Présent
ես հնազանդեցուցանիցեմ
դու հնազանդեցուցանիցես
նա հնազանդեցուցանիցէ
մեք հնազանդեցուցանիցեմք
դուք հնազանդեցուցանիցէք
նոքա հնազանդեցուցանիցեն
Aoriste
ես հնազանդեցուցից
դու հնազանդեցուսցես
նա հնազանդեցուսցէ
մեք հնազանդեցուսցուք
դուք հնազանդեցուսցջիք
նոքա հնազանդեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հնազանդեցուցաներ
դուք մի՛ հնազանդեցուցանէք
Impératif
դու հնազանդեցո՛
դուք հնազանդեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու հնազանդեցուցանիջիր
դուք հնազանդեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու հնազանդեցուսջի՛ր
դուք հնազանդեցուսջի՛ք