s.

Pentapolis.

s.

πεντάπολις quinque urbes. Հինգ քաղաքք յերկրին սոդոմայ. որ եւ յն. բառիւ Պենտապօլիս.

Ի մի հնգաքաղաքացն փոխեալ բնակեցեալ. (այլ ձ. ի մի հինգ քաղաքացն). (Փիլ. իմաստն.։) cf. ՀԻՆԳՔԱՂԱՔԵԱՆ։