adj.

Որ ունի զձեւ հնոցի, կամ զնմանութիւն բոցոյ նորա. հրակերպ, եւ բոցակիզօղ.

Զկարմիր զայս եւ զհնոցաձեւ ծով հերձէր նոցա. (Կլիմաք.։)

Զբովանդակ աւուրս ամարայնոյ անցուցանէր ի հնոցաձեւ ապառաժին դաշտի. (Ղեւոնդ.։)