s.

cf. Հնչիւն;
պղնձագործ հնչողութեամբ, with the tinkling of bells and the clash of cymbals.

cf. ՀՆՉԻՒՆ.

Պղնձագործ հնչողութեամբ. (Մաշտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հնչողութիւն հնչողութիւնք
accusatif հնչողութիւն հնչողութիւնս
génitif հնչողութեան հնչողութեանց
locatif հնչողութեան հնչողութիւնս
datif հնչողութեան հնչողութեանց
ablatif հնչողութենէ հնչողութեանց
instrumental հնչողութեամբ հնչողութեամբք