adj.

ՀՈԳԵՀՈՍ ՀՈԳԵՀՈՍԱՆ. Հոսեալ ի հոգւոյն կամ հոգւով. զեղեալ ի հոսանաց հոգւոյն սրբոյ.

Անդաստան հոգեւոր ... որ ի հոգեհոս անձրեւաց ծաղկեցաւ քո սուրբ որովայնդ. (Շ. տաղ.։)

Վառեալ հոգէհոս հնչիւն՝ խիտ անտառապատ մայրեաց. (Տաղ.։)

Յիմանալի աստուածաբուխ հոգէհոսան պատգամածին վտակացն. (Անան. եկեղ։)