adj.

inspired by the Holy Spirit.

adj.

ՀՈԳԵՇՈՒՆՉ որ եւ ՀՈԳԻԱՇՈՒՆՉ. Շնչեալ ի հոգւոյն սրբոյ.

Զհոգեշունչ օգտակարութեամբ։ Զբանս նորա հոգեշունչս։ Հոգեշունչ աւետարանիչք. (Նար. ՟Ծ՟Ը. ՟Կ՟Զ. եւ Նար. խչ.։)

Ի հոգեշունչ բանէ հօրն մերոյ. (Գր. տղ. թղթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հոգեշունչ հոգեշունչք
accusatif հոգեշունչ հոգեշունչս
génitif հոգեշնչոյ հոգեշնչոց
locatif հոգեշունչ հոգեշունչս
datif հոգեշնչոյ հոգեշնչոց
ablatif հոգեշնչոյ հոգեշնչոց
instrumental հոգեշնչով հոգեշնչովք