s.

Պատմելն կամ ճառելն հոգւով սրբով.

Հոգեպատմութեամբ մատենագրեցին. (Գանձ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հոգեպատմութիւն հոգեպատմութիւնք
accusatif հոգեպատմութիւն հոգեպատմութիւնս
génitif հոգեպատմութեան հոգեպատմութեանց
locatif հոգեպատմութեան հոգեպատմութիւնս
datif հոգեպատմութեան հոգեպատմութեանց
ablatif հոգեպատմութենէ հոգեպատմութեանց
instrumental հոգեպատմութեամբ հոգեպատմութեամբք