adj.

knowing the inmost thoughts or secrets of the soul.

adj.

Տեսօղ հոգւով կամ յայտնութեամբ հոգւոյն զգաղտնիս.

Վասն հոգետես հարցն։ Եղեւ հոգետես։ Ծեր ոմն հոգետես. եւ այլն. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ. եւ ՟Ի՟Զ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հոգետեսութիւն, ութեան

Voir tout