s.

Խօսելն հոգւով աստուծոյ. եւ Տալն այլոց զհոգի.

Պօղոս, որ զփող աստուածգիտութեանն քնարաւ հոգետրութեանն խառնեալ վարդապետական բառիւքն, եւ այլն. (Ճ. ՟Գ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հոգետրութիւն հոգետրութիւնք
accusatif հոգետրութիւն հոգետրութիւնս
génitif հոգետրութեան հոգետրութեանց
locatif հոգետրութեան հոգետրութիւնս
datif հոգետրութեան հոգետրութեանց
ablatif հոգետրութենէ հոգետրութեանց
instrumental հոգետրութեամբ հոգետրութեամբք