s.

psalmist;

adj.

singing by inspiration of the Holy Spirit.

adj.

Հոգւով սրբով երգօղ. նուագօղ զսաղմոսս եւ զօրհնութիւնս. մակդիր դաւթի.

Ինքն իսկ ասէ հոգերգօղն, ասաց տէր ցտէր իմ. (Պրպմ. ձ։)

Հոգերգողին դաւթի. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Կատարելով զողբումն հոգերգողին. (Շար.։)

Խնդրէին զբացատրութիւնն զաստուածիմաստ հոգերգողին նուագ (այսինքն մեկնել զսաղմոսն)։ Ըստ նախաձայն հոգերգողին. (Սկեւռ. ի լմբ.։)