va.

cf. Հոլովեմ.

cf. ՀՈԼՈՎԵՄ. κυλέω (լծ. գլել) volvo (լծ. հոլովել)

Հոլովեցուցանեմ ի ներքոյ ձեր, զոր օրինակ հոլովի սայլ օրանաւ. (Ամովս. ՟Բ. 13։)

Վերամբարձ ունի զմարմնոյ կեանք, եւ միշտ հոլովեցուցանէ. (Շ. յկ. ՟Խ՟Բ։)

Հմտաբար հոլովեցուցանել յետս դարձութեամբ. (Տօմար.։)

Տեսանէ՞ք, ո՛րչափ հոլովեցոյց զբանս ճշմարտութեան. (Ոսկ. յհ. 4։)

Ի հոլովեցուցանելն (զբառ) պարտ է հոլովեցուցանել. դաւիթ, դաւթա՞յ, թէ դաւիթ, դաւթի. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես հոլովեցուցանեմ
դու հոլովեցուցանես
նա հոլովեցուցանէ
մեք հոլովեցուցանեմք
դուք հոլովեցուցանէք
նոքա հոլովեցուցանեն
Imparfait
ես հոլովեցուցանեի
դու հոլովեցուցանեիր
նա հոլովեցուցանէր
մեք հոլովեցուցանեաք
դուք հոլովեցուցանեիք
նոքա հոլովեցուցանեին
Aoriste
ես հոլովեցուցի
դու հոլովեցուցեր
նա հոլովեցոյց
մեք հոլովեցուցաք
դուք հոլովեցուցէք
նոքա հոլովեցուցին
Subjonctif
Présent
ես հոլովեցուցանիցեմ
դու հոլովեցուցանիցես
նա հոլովեցուցանիցէ
մեք հոլովեցուցանիցեմք
դուք հոլովեցուցանիցէք
նոքա հոլովեցուցանիցեն
Aoriste
ես հոլովեցուցից
դու հոլովեցուսցես
նա հոլովեցուսցէ
մեք հոլովեցուսցուք
դուք հոլովեցուսցջիք
նոքա հոլովեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հոլովեցուցաներ
դուք մի՛ հոլովեցուցանէք
Impératif
դու հոլովեցո՛
դուք հոլովեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու հոլովեցուցանիջիր
դուք հոլովեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու հոլովեցուսջի՛ր
դուք հոլովեցուսջի՛ք