s.

density, thickness, denseness.

s.

πυκνότης densitas. Խտութիւն. սերտութիւն. լիութիւն. թանձրութիւն. պնդութիւն.

Ոսկւոյ ոստ վասն հոծութեանն կարծրագոյն ելով՝ սեւացեալ ադամանտ կոչի։ Հոծութեամբ քան զոսկի հոծագոյն գոլով՝ պղինծ եղեւ. (Պղատ. տիմ.։)

Հոծութեան, եւ անգայտութեան. (Անյաղթ ստորոգ.։)

Յանօսրութենէ, եւ ի հոծութենէ։ Զհոծութիւն եւ զխտութիւն օդոյն։ Հոծութեամբն ըմբռնեալ անխափան. (Փիլ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հոծութիւն հոծութիւնք
accusatif հոծութիւն հոծութիւնս
génitif հոծութեան հոծութեանց
locatif հոծութեան հոծութիւնս
datif հոծութեան հոծութեանց
ablatif հոծութենէ հոծութեանց
instrumental հոծութեամբ հոծութեամբք