adj.

dispersed by the wind.

adj.

(եթէ չիցէ գրելի Հողամաղ) Ի հողմոյ մաղեալ, հոսեալ.

Ի վերայ հողմամաղ մոխրացան գետնոյ նկարագիրս դրոշմեալ. (Վեցօր. ՟Թ։)