cf. ՀՈՍԱՆՈՒՏ.

Որպէս ըզջուրս այս որ առ մեզ՝ է հոսական։ Այլեւ զպայծառ լուսոյն աղբիւր միշտ հոսական. (Երզն. ոտ. երկն.։)

Հոսական եւ անհաստատ կենցաղս. (Նչ. եզեկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հոսականութիւն, ութեան

Voir tout