s.

Սնանիլն ի հով եւ ի զով տեղւոջ. շուք ու սէրին տեղ կենալը.

Տեղ ամրոցաց ամսոց ջերմութեան ընտրեալ յառողջութիւն հովասնութեան թագաւորացն պարսից. (Կաղանկտ.։)

Աղջկունս, որ ի սենեակս եւ ի հովասնութեան (յն. (ի հովանւոջ) զամենայն ժամանակս կատարէին. Ոսկ. եփես. ՟Ժ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հովասնութիւն հովասնութիւնք
accusatif հովասնութիւն հովասնութիւնս
génitif հովասնութեան հովասնութեանց
locatif հովասնութեան հովասնութիւնս
datif հովասնութեան հովասնութեանց
ablatif հովասնութենէ հովասնութեանց
instrumental հովասնութեամբ հովասնութեամբք