va.

to cool, to refresh, to make cold;
to chill;

fig.

to cool, to relent, to slacken, to abate, to relax.

ն.

ψυχόω refrigero. Տալ հովանալ. զովացուցանել. ցրտացուցանել. պաղեցընել, պաղշտըկել.

Զշունչն եւ զըմպելին ընդունելով՝ հովացուցանէ. (Պղատ. տիմ.։)

Ձմերունս, որ հովացուցանեն. ամառն՝ որ խորշակահար առնէ. (Փիլ. լին. ՟Գ. 10։)

Ջերմոյն, եւ որ հովացուցանէ, եւ այլն. (Նիւս. կազմ.։)

Եփէ՛, եւ հովացո՛. (Բժշկարան.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես հովացուցանեմ
դու հովացուցանես
նա հովացուցանէ
մեք հովացուցանեմք
դուք հովացուցանէք
նոքա հովացուցանեն
Imparfait
ես հովացուցանեի
դու հովացուցանեիր
նա հովացուցանէր
մեք հովացուցանեաք
դուք հովացուցանեիք
նոքա հովացուցանեին
Aoriste
ես հովացուցի
դու հովացուցեր
նա հովացոյց
մեք հովացուցաք
դուք հովացուցէք
նոքա հովացուցին
Subjonctif
Présent
ես հովացուցանիցեմ
դու հովացուցանիցես
նա հովացուցանիցէ
մեք հովացուցանիցեմք
դուք հովացուցանիցէք
նոքա հովացուցանիցեն
Aoriste
ես հովացուցից
դու հովացուսցես
նա հովացուսցէ
մեք հովացուսցուք
դուք հովացուսցջիք
նոքա հովացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հովացուցաներ
դուք մի՛ հովացուցանէք
Impératif
դու հովացո՛
դուք հովացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու հովացուցանիջիր
դուք հովացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու հովացուսջի՛ր
դուք հովացուսջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ապահովացուցանեմ, ուցի

Յապահովացուցանեմ, ուցի

Voir tout