va.

to fan;
to air, to let air in.

ն.

Հովահարել. զովացուցանել. հովահրել, հովթըփել.

Հրեշտակ տեառն կայր մերձ, եւ հովէր զերեսս նորա. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ։)

Իսկ (Յհ. կթ.)

Համր եղիցի հովեալ բերանս. թուի գրելի Հոծեալ. (զոր տեսցես) թո՛ղ եւ զգրելն ոմանց Հովել, Հովիչ, Հովութիւն, իբր Հովուել, հովուիչ, հովուութիւն։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ապահովեմ, եցի

Յապահովեմ, եցի

Voir tout