va.

to cause to smell to.

ն.

Տալ հոտոտել. հոտոտացընել.

Ի հոտն յայն սխրալի հոտոտեցաւ, եւ հոտոտեցոյց զամենայն հեթանոսս. (Նար. երգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես հոտոտեցուցանեմ
դու հոտոտեցուցանես
նա հոտոտեցուցանէ
մեք հոտոտեցուցանեմք
դուք հոտոտեցուցանէք
նոքա հոտոտեցուցանեն
Imparfait
ես հոտոտեցուցանեի
դու հոտոտեցուցանեիր
նա հոտոտեցուցանէր
մեք հոտոտեցուցանեաք
դուք հոտոտեցուցանեիք
նոքա հոտոտեցուցանեին
Aoriste
ես հոտոտեցուցի
դու հոտոտեցուցեր
նա հոտոտեցոյց
մեք հոտոտեցուցաք
դուք հոտոտեցուցէք
նոքա հոտոտեցուցին
Subjonctif
Présent
ես հոտոտեցուցանիցեմ
դու հոտոտեցուցանիցես
նա հոտոտեցուցանիցէ
մեք հոտոտեցուցանիցեմք
դուք հոտոտեցուցանիցէք
նոքա հոտոտեցուցանիցեն
Aoriste
ես հոտոտեցուցից
դու հոտոտեցուսցես
նա հոտոտեցուսցէ
մեք հոտոտեցուսցուք
դուք հոտոտեցուսցջիք
նոքա հոտոտեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հոտոտեցուցաներ
դուք մի՛ հոտոտեցուցանէք
Impératif
դու հոտոտեցո՛
դուք հոտոտեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու հոտոտեցուցանիջիր
դուք հոտոտեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու հոտոտեցուսջի՛ր
դուք հոտոտեցուսջի՛ք