vn.

to be an orator, to harangue, to speak in public.

չ.

ῤητορεύω rhetorum artibus utor. Հռետոր լինել. հռետորաբար խօսել.

Հռետորանալ սահմանով եւ տեղեաւ եւ ձայնիւ. (Երզն. քեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես հռետորանամ
դու հռետորանաս
նա հռետորանայ
մեք հռետորանամք
դուք հռետորանայք
նոքա հռետորանան
Imparfait
ես հռետորանայի
դու հռետորանայիր
նա հռետորանայր
մեք հռետորանայաք
դուք հռետորանայիք
նոքա հռետորանային
Aoriste
ես հռետորացայ
դու հռետորացար
նա հռետորացաւ
մեք հռետորացաք
դուք հռետորացայք
նոքա հռետորացան
Subjonctif
Présent
ես հռետորանայցեմ
դու հռետորանայցես
նա հռետորանայցէ
մեք հռետորանայցեմք
դուք հռետորանայցէք
նոքա հռետորանայցեն
Aoriste
ես հռետորացայց
դու հռետորասցիս
նա հռետորասցի
մեք հռետորասցուք
դուք հռետորասջիք
նոքա հռետորասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հռետորանար
դուք մի՛ հռետորանայք
Impératif
դու հռետորացի՛ր
դուք հռետորացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու հռետորասջի՛ր
դուք հռետորասջի՛ք