s.

the rhetorical art, rhetoric, oratory.

cf. ՃԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ. ῤητορική rhetorica, oratoria ars.

Ուսմամբ հռետորութեան կատարեալ էր. (Եւս. պտմ. ՟Է. 30։)

Ելից զլեզուն հռետորութեամբք վասն քրիստոսի. (Շ. յկ.։ ՟Խ՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հռետորութիւն հռետորութիւնք
accusatif հռետորութիւն հռետորութիւնս
génitif հռետորութեան հռետորութեանց
locatif հռետորութեան հռետորութիւնս
datif հռետորութեան հռետորութեանց
ablatif հռետորութենէ հռետորութեանց
instrumental հռետորութեամբ հռետորութեամբք