s.

snorting or rattling in the throat;
— մահուան, death-rattle.

s.

Խռնչիւն. ձայն կոկորդի աննշան. խռլտոց, խշռտոց.

Առ ի գոչիւն հեղման արեանն, եւ ի հռնչիւն կոկորդին (ի խողխողիլն). (Եղիշ. դտ.։)