s.

Ծնանելն զսկայս.

Զոր անհեգեգ հսկայածնութիւնսն գտին բոզքն այն. (Մագ. ՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հսկայածնութիւն հսկայածնութիւնք
accusatif հսկայածնութիւն հսկայածնութիւնս
génitif հսկայածնութեան հսկայածնութեանց
locatif հսկայածնութեան հսկայածնութիւնս
datif հսկայածնութեան հսկայածնութեանց
ablatif հսկայածնութենէ հսկայածնութեանց
instrumental հսկայածնութեամբ հսկայածնութեամբք