adj.

giant's, giant-like, gigantic.

adj.

Սկայական. սեպհական սկայից.

Արագապէս զընթացս առեալ հըսկայական ... Լե՛ր գեղեցիկ զինուոր արի հըսկայական. (Երզն. ոտ. երկն.։)