s.

giantship.

s.

Սկայ գոլն. հանգամանք սկայից.

Զօրութիւն հսկայութեան իւրոյ տկարացաւ. (Մծբ. ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հսկայութիւն հսկայութիւնք
accusatif հսկայութիւն հսկայութիւնս
génitif հսկայութեան հսկայութեանց
locatif հսկայութեան հսկայութիւնս
datif հսկայութեան հսկայութեանց
ablatif հսկայութենէ հսկայութեանց
instrumental հսկայութեամբ հսկայութեամբք