va.

to instruct, to teach, to exercise, to drill, to discipline, to tutor, to train up, to form, to regulate, to civilize, to polish, to fashion.

ն.

γυμνάζω, παιδεύω, ἁσκέω exerceo, instituo, doceo, erudio. Կրթել ի հրահանգս. վարժել. մարզել. դաստիարակել. ուսուցանել. խրատել. սանձել. կարգաւորել.

Հրահանգել ի լաւութեան կարգս, կամ ի սրբութիւն։ Սուրբ եւ անբիծ զտեսութիւնն հրահանգել յաստուած. (Յճխ. ՟Բ. ՟Ը. ՟Ի։)

Հրահանգել ի հնազանդութիւն. (Յհ. կթ.։)

Արիստոտէլի կրթութեամբքն հրահանգեալ։ Առաւել յայնոսիկ վարժիւք հրահանգեցին։ Հրահանգել խրատուք. (Պիտ.։ Հրեշտակահանդէս կարգօք հրահանգեալ. Նար. մծբ.։)

Տրտմութիւն եւ սրտմտութիւն հրահանգեսցի։ Հրահանգեսցին յանզգամութենէ. (Վրք. հց. ՟Գ։ Սարգ. ՟ա. պետր. ՟Բ։)