cf. ՀՐԱՀԱՆԳ ըստ ՟Բ նշ.

Յերկիր կործանեցաւ բարեկարգութիւն՝ հրահանգութիւն եկեղեցւոյ։ Բարեկարգութիւն հրահանգութեան օրինացն. (Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հրահանգութիւն հրահանգութիւնք
accusatif հրահանգութիւն հրահանգութիւնս
génitif հրահանգութեան հրահանգութեանց
locatif հրահանգութեան հրահանգութիւնս
datif հրահանգութեան հրահանգութեանց
ablatif հրահանգութենէ հրահանգութեանց
instrumental հրահանգութեամբ հրահանգութեամբք