s.

steel (for striking fire).

adj. s.

Որ հանէ յիւրմէ զհուր. պողպատ եւ քար, կամ երկաթ եւ գայլախազ. որ եւ ՀՐԱՎԱՌԵԼԻՔ.

Հրահան երկաթ. (Երզն. ոտ. երկն.։)

Առեալ հրահանս, եւ ժողովեալ խռիւ, վառեաց զայն. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Հրահանս ի միջի դնիցէ, որով հրդեհել կամիցի ... հրահանքն առանց բղխելոյ կայծականցն անհնարին է կիզել զփուշն։ Ոչ խոստովանութիւնն առանց գործոց բարեաց, որպէս եւ ոչ կայծոստս հրահանաց աբեթի վառել եւ գործել զյստակումն փշոյն. (Նար. խրատ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անհրահանգ

Հրահանգ, աց

Հրահանգապետ, աց

Հրահանգարան

Հրահանգեմ, եցի

Հրահանգիմ, եցայ

Հրահանգիչ

Հրահանգութիւն, ութեան

Օդահրահան

Voir tout