չ.

Սքանչանալ. զարմանալ յոյժ. հիանալ.

Հրաշանան արարածք ընդ յաղթութիւնս սրբոց. (Շար.։)

Հրաշասցի թնդ առաւելութիւն խոնարհութեան. (Բրս. հց.։)

Յորժամ ստանայ ոք զառաքինութիւն, որով հրաշանան մարդիկ ի տես եւ ի լուր. (Խոսր.։)

կր.

Եւ իբր կր. Հրաշալի լինել, կամ երեւել. որ եւ ասի Սքանչանիլ, կամ սքանչանալ.

Ողջախոհ վարուք եւ իմաստութեամբ հոգւոյն բոցափայլեալ առ ամենեսեան ճշմարտապէս հրաշանայր. (Կաղանկտ.։)

Այնքան փառօք գերազանցեալք հրաշանային. (Անան. եկեղ։)

Հրաշացեալ գեղով ի դէմս կերպի. (Նար. մծբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես հրաշանամ
դու հրաշանաս
նա հրաշանայ
մեք հրաշանամք
դուք հրաշանայք
նոքա հրաշանան
Imparfait
ես հրաշանայի
դու հրաշանայիր
նա հրաշանայր
մեք հրաշանայաք
դուք հրաշանայիք
նոքա հրաշանային
Aoriste
ես հրաշացայ
դու հրաշացար
նա հրաշացաւ
մեք հրաշացաք
դուք հրաշացայք
նոքա հրաշացան
Subjonctif
Présent
ես հրաշանայցեմ
դու հրաշանայցես
նա հրաշանայցէ
մեք հրաշանայցեմք
դուք հրաշանայցէք
նոքա հրաշանայցեն
Aoriste
ես հրաշացայց
դու հրաշասցիս
նա հրաշասցի
մեք հրաշասցուք
դուք հրաշասջիք
նոքա հրաշասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հրաշանար
դուք մի՛ հրաշանայք
Impératif
դու հրաշացի՛ր
դուք հրաշացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու հրաշասջի՛ր
դուք հրաշասջի՛ք