s.

fire-lighter;
stoker, fireman;

mech.

bellows blower;

adj.

ardent, inflamed, burning.

adj.

Ծախիչ որպէս զհուր. վառօղ զհուր.

Զի մի՛ անձամբ ջրբեր լինիցի, եւ փայտակոտոր, եւ հրավառ. (Սարգ. յուդ. ՟Բ։)

Հրավառ բնութիւնն պատեալ զդալար սաղարթիւք մորենւոյն։ Հրավառ բնութիւն (հուրն աստուած) զկոյսն չ բոցակիզեաց. (Լծ. կոչ.։ եւ Տօնակ.։)

Եւ Վառեալ կամ վառելի հրով.

Պահէր զկրօնաւորն յամենայն հրավառ նետից. (Վրք. հց. ՟Գ։)

Հրավառ բորբոքմամբ. (Աթ. ի կոյսն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հրավառելիք

Հրավառեմ, եցի

Հրավառութիւն, ութեան

Voir tout