s.

τὸ πυρωδές Հրատեսակն գոլ.

Պղնձոյ՝ կա՛մ հրատեսակութիւնն, եւ կամ զոսկետեսակութիւնն է հետեւեցուցանել ... Կարմիրն (յայտ առնէ) զհրատեսակութիւնն. կամ Կայծ՝ զհրատեսակութիւն նոցա յայտ առնելով. (Դիոն. երկ։ Նչ. եզեկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հրատեսակութիւն հրատեսակութիւնք
accusatif հրատեսակութիւն հրատեսակութիւնս
génitif հրատեսակութեան հրատեսակութեանց
locatif հրատեսակութեան հրատեսակութիւնս
datif հրատեսակութեան հրատեսակութեանց
ablatif հրատեսակութենէ հրատեսակութեանց
instrumental հրատեսակութեամբ հրատեսակութեամբք