va.

to burn, to kindle, to set fire to.

ն.

καυσόω, φλέγω comburo, cremo. Հրով այրել. հրկիզել. փաղաղել. ծախել.

Կիզեալ հրդեհեաց ջրովն զողջակէզն. (Դամասկ.։)

Բնութիւնք հրդեհեալ հալիցին. (՟Բ. Պետ. ՟Գ. 13։)

Տոչորեալ հրդեհեցան։ Հալեալ հրդեհին։ Հագագին դուռն հրդեհեալ. (Յճխ. ՟Ի։ Նար. ՟Հ՟Թ. եւ ՟Ի՟Գ։)

Իսկ (Յայտ. ՟Թ. 17.)

Յակինթս հրդեհեալս ծծմբով. յն. յակնթայինս եւ ծծմբայինս։