s.

Judea.

s.

ἱουδαῖα judaea. վր. հուրիաստանի. Երկիր Յուդայ ի պաղեստին. եահուտիստան. տե՛ս բռ. յտկ. ան։

Ի բեթղեհէմ հրէաստանի։ Լուաւ, եթէ յիսուս եկեալ է ի հրէաստանէ ի գալիլեա.եւ այլն։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հրէաստան հրէաստանք
accusatif հրէաստան հրէաստանս
génitif հրէաստանի հրէաստանաց
locatif հրէաստանի հրէաստանս
datif հրէաստանի հրէաստանաց
ablatif հրէաստանէ հրէաստանաց
instrumental հրէաստանաւ հրէաստանաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հրէաստանեայք, եայց

Voir tout