va.

to convert to judaism.

ն.

ՀՐԷԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. Տալ հրէանալ։ (Ոսկ. հռ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես հրէացուցանեմ
դու հրէացուցանես
նա հրէացուցանէ
մեք հրէացուցանեմք
դուք հրէացուցանէք
նոքա հրէացուցանեն
Imparfait
ես հրէացուցանեի
դու հրէացուցանեիր
նա հրէացուցանէր
մեք հրէացուցանեաք
դուք հրէացուցանեիք
նոքա հրէացուցանեին
Aoriste
ես հրէացուցի
դու հրէացուցեր
նա հրէացոյց
մեք հրէացուցաք
դուք հրէացուցէք
նոքա հրէացուցին
Subjonctif
Présent
ես հրէացուցանիցեմ
դու հրէացուցանիցես
նա հրէացուցանիցէ
մեք հրէացուցանիցեմք
դուք հրէացուցանիցէք
նոքա հրէացուցանիցեն
Aoriste
ես հրէացուցից
դու հրէացուսցես
նա հրէացուսցէ
մեք հրէացուսցուք
դուք հրէացուսցջիք
նոքա հրէացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հրէացուցաներ
դուք մի՛ հրէացուցանէք
Impératif
դու հրէացո՛
դուք հրէացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու հրէացուցանիջիր
դուք հրէացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու հրէացուսջի՛ր
դուք հրէացուսջի՛ք