s.

judaism.

s.

ἱουδαϊσμός Հրէայ գոլն. հրէական ազգ, եւ բնութիւն նորա, սովորութիւն, օրէնք, կրօնք. տե՛ս (՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Դ. 38։ Եսթ. ՟Ը. 17։ Գաղ. ՟Ա. 13. 14։)

Թողուլ զօրէնս հրէութեան. (Խոր. ՟Բ. 7։)

Լքեալ հրէութիւնն յետնեալ. (Նար.։ ՟Ժ՟Գ։)

Քարոզէի զքրիստոնէութիւն եւ զհրէութիւն միանգամայն. (Սարգ. յուդ. ՟Ա։)

Ասէր առ հրէութիւնն (այսինքն առ հրէայս). (Ոսկ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հրէութիւն հրէութիւնք
accusatif հրէութիւն հրէութիւնս
génitif հրէութեան հրէութեանց
locatif հրէութեան հրէութիւնս
datif հրէութեան հրէութեանց
ablatif հրէութենէ հրէութեանց
instrumental հրէութեամբ հրէութեամբք