vn.

to tremble with age, to write in a trembling hand.

ՁԱԲՌՏԵԼ. Բառ ռմկ. թերեւս ի ձայնիցս՝ Ափ, ծափ. որպէս Խարխափել, կամ այսր անդր ձգել զձեռն. դժուարաւ տեսանել եւ դողդոջել առ ծերութեան.

Նուաղեալ ի լուսոյ աչաց ... խարխափմամբ եւ ձաբռտելով ստացայ զսա (ի գրել իմում). (Սարգ. յիշատ.։)