s.

tenter-horse.

s.

Առասան. չուան. ըստ որում ձգեալ կամ ձգելի, կամ ձիգ կապելի. ... իտ. spago. (ի յն. σπάω . ձգել).

Եթէ յուսոյսն ձգարան սուսերբն յանցանաց հատեալ կտրեսցի. (Նար. ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ձգարան ձգարանք
accusatif ձգարան ձգարանս
génitif ձգարանի ձգարանաց
locatif ձգարանի ձգարանս
datif ձգարանի ձգարանաց
ablatif ձգարանէ ձգարանաց
instrumental ձգարանաւ ձգարանաւք